Üliõpilasesinduse tegevusalad ja toimkonnad

Esinduse ja selle liikmete volitused algavad kaks nädalat pärast valimistulemuste avalikustamist. Eelmise koosseisu liikmete volitused lõpevad uue õppeaasta alguses.

Üliõpilasesindust juhib selle valitud esimees. Esinduses on neli toimkonda (teabe-, kultuuri-, haridus- ja sotsiaal- ning järelvalvetoimkond) ja laekur, sekretär ning vabaliige. Kõigil liikmetel on kohustus osaleda iganädalastel koosolekutel ning neil kõigil on otsuste tegemisel üks hääl.

Üliõpilasesinduse juurde kuuluvad ka toetajaliikmed, kel puudub hääleõigus, kuid kes on isikliku avalduse alusel ning esinduse otsusel liitunud esindusega, aidates erinevates küsimustes. Toetajaliige võib olla ühe konkreetse toimkonna või ametikoha abiline.

Õigusaktid

Üliõpilasesinduse tegutsemist reguleerib üliõpilasesinduse põhimäärus, kodukord ja valimiseeskiri. Tutvu dokumentidega:

TÜ VKA üliõpilasesinduse põhimäärus
TÜ VKA üliõpilasesinduse kodukord
TÜ VKA üliõpilasesinduse valimiseeskiri

Toimkonnad

President

President kehastab esinduse tahet. Esimehe ülesandeks on esinduse seisukohtade väljendamine ning nende väljatöötamise jälgimine ja kooskõlastamine, üliõpilasesinduse ja juhatuse töö üldine kooskõlastamine. Esimees kutsub kokku koosolekuid, juhib esindajatege seotud tegevust. Esimehe vastusalla kuuluvad esinduse esindajad, liikmed, koosolekud, haridus-, sotsiaal- ja muu poliitika, esinduse aruandlus ja tasustamine.

Laekur

Laekuri ülesanneteks on esinduse majanduslik tegevuse korraldamine ja otstarbekuse tagamine, esinduse eelarve koostamine ja selle alusel majandustegevuse koordineerimine, esinduse majanduslike võimaluste mitmekesistamise taotlemine, esinduse tööks vajalike töövahendite hankimine, esinduse poolt korraldatavate ürituste eelarvete väljatöötamine või selle jälgimine, esinduse majandustegevuse aruannete esitamine koosolekutel.

Sekretär

Sekretär protokollib kõiki üliõpilasesinduse koosolekuid, peab korras esinduse paberimajandust ning haldab esindajate informatsiooni.

Teabetoimkond

Teabetoimkonna vastutusaladeks on esinduse kodulehe, infolisti, stendide korrashoid, esinduse siseinfo levitamine, nädalakirja ja muu vajaliku info koostamine ja laialisaatmine, esinduse reklaamide ja kampaaniate läbiviimine.

Kultuuritoimkond

Kultuuritoimkonna vastutusaladeks on üliõpilaste aktiivsuse soodustamine, nende kaasamine sündmuste organiseerimisse, erinevate kultuuri- ja spordisündmuste väljaarendamine ja läbiviimine.

Haridus- ja sotsiaaltoimkond

Haridus- ja sotsiaaltoimkonna ülesanne on tudengite ja õppejõudude vaheliste suhete parandamine, ettepanekute tegemine hariduse kvaliteerdi parandamiseks, õppekorraldust parendavate ettepanekute esitamine, üliõpilaste otsene kaasamine muudatuste väljatöötamisel, tudengite sotsiaalse heaolu taotlemine, ühiselamutes tekkivate probleemide lahendamine, õppehoonetest paikevate toitlustuskohtade ja nendega seonduvatele probleemidele lahenduste leidmine, õpperuumidega seonduvatele probleemidele lahenduste otsimine, sotsiaaluuringute teostamine üliõpilaskonnas.

Järelevalvetoimkond

Järelevalvetoimkonna ülesanne on esinduse tegevuse juriidilise õigsuse kontrollimine ja selles osas soovituste andmine, esinduse majandustegevuse otstarbekuse jälgimine, esinduse töökorralduse analüüsimine ja soovituslike juhiste andmine, esinduse tegevuse jälgimine. NB! Järelvalvetoimkond on eelmise õppeaasta esinduse liige, tavaliselt president.

Vabaliige

Vabaliige on esindaja, kellel pole ühtegi konkreetset vastutusala, ent on siiski hääleõiguslik. Vabaliikmel on võimalik abi pakkuda kõigis teemades või küsimustes.

Tartu Ülikooli üliõpilased

Tule ja tutvu ingliskeelsete õppekavadega!

Üliõpilased eetikakeskuse raamatukogus

Välisõpingute ja välispraktika infopäev humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna üliõpilastele

Etenduskunstide õppekava I kursus

Käesoleval lehel saab tutvuda Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia etenduskunstide õppekava 1. kursuse näitleja, lavastaja ja tantsuõpetaja erialade üliõpilastega.