Üliõpilasesinduse tegevusalad ja toimkonnad

Üliõpilasesindajate mandaat algab 1. juulil ja kestab järgmise aasta 30. juunini. Esinduse töö sujuvamaks korraldamiseks jagatakse omavahel laiali järgmised rollid:

President

Presidendi ehk esimehe ülesandeks on juhtida üliõpilasesindust, et esinduse töö oleks sujuv ja juriidiliselt korrektne. Presidendi ülesandeks on esinduse seisukohtade väljatöötamise juhendamine ning nende eest seismine. Esimees juhib esindajatega seotud tööd, kutsub kokku koosolekuid ning vastutab toimiva suhtluse eest juhtkonna ning üliõpilaste vahel.

Haldus- ja partnerlusjuht

Haldusjuht (varasemalt laekur) haldab esinduse finantsilist poolt, sh õppeaasta eelarve ja jooksvate ürituste eelarve koostamist, kulutuste eest vastutamist ja dokumentide korrashoidu. Partnerlusijuhi ülesanne on partnerlustabeli haldamine, olemasolevate ja potentsiaalsete koostööpartneritega suhtlemine ning üritustele sponsorite otsimine.

Turundus- ja kommunikatsioonijuht

Turundus- ja kommunikatsioonijuhi ülesandeks on hoolitseda üliõpilasesinduse tegevuse nähtavaks tegemise eest ennekõike koolipere seas. Ülesannete sekka kuulub üliõpilasesinduse sotsiaalmeediakanalite haldamine ning infovahetus üliõpilasesinduse liikmete, töötajate ja üliõpilaste vahel.

Kultuuritoimkonna juht

Kultuuritoimkonna ülesandeks on üliõpilaste aktiivsuse soodustamine läbi traditsiooniliste ning uute ürituste organiseerimise ja arendamise ning muude kultuuri- ja spordisündmuste läbiviimine.

Järelevalvetoimkond

Järelevalvetoimkonna ülesandeks on esinduse tööl silma peal hoidmine, nõustamine majandusküsimuste otstarbekuses, tegevuse juriidilise õigsuse kontrollimine ja töökorralduse analüüsimine. Järelevalvetoimkonna määrab eelmise õppeaasta esindus, üldjuhul on selleks president.