TÜ Viljandi kultuuriakadeemia struktuuri- ja õppekavade uuendused

Olemaks tugevad, ainulaadsed ja iseseisvad on vajalik kohanemine muutustega ja see toob kaasa uuendused kooli struktuuris ja õppekavades.

Ümberkorralduste peamine eesmärk on pakkuda tudengitele kvaliteetset haridust ning seda toetavat õpikeskkonda. Samuti on eesmärk toetada õppejõudude loome- ja teadustegevust, mis edendab ühtlasi Viljandi linna ja maakonna ning Eesti elanike kultuurielu. Kõik muudatused viiakse ellu tugevdamaks kultuuriakadeemiat ja meelitamaks kokkuvõttes Viljandisse uusi tudengeid, teadus- ja kunstiinimesi nii Eestist kui ka välismaalt.

Struktuur

Struktuurimuudatused on vajalikud töö loogiliseks ja tõhusaks korraldamiseks, vältimaks akadeemiliste osakondade ja tugistruktuuri tööülesannete dubleerimist. Kaks haldusüksust, raamatupidamine ja IT, hakkavad kuuluma Tartu Ülikooli vastavate kesksete üksuste koosseisu, misläbi saame kasutada TÜ teenuseid ja teadmisi-oskusi. Nende muudatustega hoiame kokku 11% personali palkade eelarvest.

Likvideeritud on kaks ametikohta: õppedirektori ametikoht (uus ametikoht saab olema õppe- ja arendusdirektor) ja üks raamatupidaja ametikoht (raamatupidamisse lisandub selle asemel eelarvespetsialisti ametikoht). Selle nädala jooksul loome viis uut ametikohta. Peamine uuendus on haldusdirektori ametikoha loomine, kelle ülesandeks saab olema VKA administratiivse haru juhtimine. Lisaks loome uued ametikohad kommunikatsiooni- ja rahvusvaheliste suhete valdkondades ning õppetalituses.

Õppekavad

Õppekavade osas viiakse rahvusliku käsitöö osakonnas läbi eeskätt vormiline muudatus, kus olemasolevad õppekavad liidetakse üheks, Pärandtehnoloogia nime kandvaks õppekavaks. Erialad (rahvuslik tekstiil, rahvuslik ehitus ja rahvuslik metallitöö) jäävad iseseisvatena alles. Samasugune reform viidi kaks aastat tagasi läbi muusikaosakonnas, kus seni eraldiseisvad õppekavad on tänaseks koondunud Muusika nime kandva õppekava alla rütmimuusika, pärimusmuusika, koolimuusika ja helitehnoloogia erialadena.

Olulisimaks muudatuseks on aga uue pedagoogilise magistriõppekava avamine. Tegemist on mitme aine õpetajaid ettevalmistava Kunstide ja tehnoloogiaainete õpetaja nime kandva õppekavaga, mille raames on võimalik valida ja kombineerida omavahel järgmisi erialasid: kunstiõpetaja, käsitöö ja kodunduse õpetaja, tehnoloogiaõpetuse õpetaja, üldhariduskooli muusikaõpetaja, pilliõpetaja, tantsuõpetaja, kooliteatri juhendaja, nutikate tehnoloogiate õpetaja ja koolinoorsootöötaja. See õppekava on Eestis ainulaadne ja otseselt seotud piirkondliku arenguga, koolitades õpetajaid erialadel, mida teistes haridusasutustes ei õpetata. Samas valmistatakse uue õppekava kaudu ette mitme aine õpetajaid. See ei too mitte ainult uusi tudengeid Viljandisse, aga parandab ka iga eriala pedagoogilist kvaliteeti, sobitudes loomingulise ja teadusliku uurimistegevuse standarditega.

Ülevaade tehtavatest uuendustest:

Õppekavade alased uuendused

Struktuuriuuendused

Lisainfo:

Iñaki Sandoval, PhD
Direktor
(+372) 435 5230
(+372) 536 26984
inaki.sandoval@ut.ee
www.kultuur.ut.ee